Effects of Soy Consumption on Breast Cancer and Cardivascular Diseases

[BreastcancerandcardiovasculardiseasesareamongtheleadingcausesofdeathintheworldThereforestudiesonfactorsthatincreaseorhelppreventthesediseaserisksareintenseInthisarticlethereisinformationabouttheroleofsoyproteinconsumptioninthesediseases[MemekanserivekardivaskülerhastalıklarDünyadaölümnedenlerininbaşındagelenhastalıklararasındadırDolayısıylabuhastalıkriskleriniartıranyadaönlenmesineyardımcıolanfaktörlerkonusundaçalışmalaryoğundurBuyazıdasoyaproteinitüketilmesininbuhastalıklardanegibiroloynadığıhakkındabilgilerbulunmaktadır Soy Consumption and Breast Cancer Breast cancer is one of the most common cancers diagnosed in women worldwide and is the second leading cause…